Verslag jaarvergadering Dorpsvereniging 't Leker 2 mei 2018

Bestuursleden: Twan Kempen, Twan Jans, Pedro Bardoel, Jeroen Verhoeven, Jels Toonen, Paulette Wolters en Ans van den Berg.

1.Opening

Twan Kempen opent de jaarvergadering en heet alle 40 aanwezigen van harte welkom op deze avond. Onder de deelnemers bevindt zich Dhr. W. Engberts namens de gemeente. Ook hij wordt welkom geheten. Iedereen heeft vanavond, om hier te komen, door het zand moeten “sloffen”. 
De omgeving rondom ‘t Dorpshuus en school wordt opnieuw ingericht. Werkzaamheden zijn volop in gang gezet.

2. Vaststelling notulen dd. 19-4-2017

De notulen van de jaarvergadering dd. 19-4-2017 worden goedgekeurd.

3. Vaststelling financieel jaarverslag 2017

Twan Jans geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Zowel de inkomsten als uitgaven worden uitgelegd. De inkomsten verhuur van ‘t Dorpshuus zijn beduidend minder dan het jaar daar voor. Dit komt doordat de inkomsten van de basisschool er nu niet meer zijn. 
Momenteel wordt bekeken op welke manier er aanpassingen kunnen worden gedaan ten aanzien van de warmteregulering in de grote zaal van ’t Dorpshuus. 
De stichting, die zich bekommert over de herinrichting van de “oude” basisschool, heeft van Dorpsvereniging ‘t Leker € 3000 ontvangen. Dit om de centrale hal van het gebouw in te richten/op te knappen. 
Financieel staan we als Dorpsvereniging er goed voor, zo geeft Twan aan. Als er vragen zijn dan wordt aanwezigen gevraagd zich vrij te voelen deze te stellen.

4. Vaststellen financieel verslag kascommissie 20167

Linda Fransen en Sandra Arts hebben de kascontrole uitgevoerd. Sandra geeft aan dat alles correct verlopen is en goed is uitgevoerd. Kleine correcties zijn opgespoord en aanpassingen zijn gedaan in het financieel jaarverslag. 
Het bestuur dankt Linda en Sandra hartelijk voor hun medewerking. Voor komend jaar (2018) zullen Sandra Arts en Rody Kusters zitting nemen in de kascommissie. Twan Jans dankt ook Johan Kuijpers van Contour die hem ondersteunde bij het maken van het financieel jaarverslag.

5. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Pedro Bardoel en Jels Toonen.
Afredend: Ans van den Berg.
Pedro en Jels stellen zich herkiesbaar en worden voor een periode van 3 jaar weer herbenoemd als bestuurslid van Dorpsvereniging ’t Leker. 
Ans stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur beraadt zich over de voortgang m.b.t. het invullen van de vrijgekomen functie in het bestuur.
Aanwezigen ondersteunen de herverkiezing van de bestuursleden en wensen hen veel succes toe.

6. Wijkagente Mevr. Rachel Rongen stelt zich voor

Wijkagente Rachel Rongen stelt zich voor en geeft aan wat inwoners mogen en kunnen verwachten van een wijkagent. Zij verwijst ook naar de sites politie.nl en wijkagent.nl . Sommige problemen kan een wijkagent zelf oplossen door met inwoners in gesprek te gaan. Maar soms gaat het om iets dat niet (alleen) voor de politie, maar voor de gemeente is. De wijkagent kan dan doorverwijzen naar hulpverlening of organisaties zoals buurtbemiddeling. De wijkagent kan ingeschakeld worden bij bijvoorbeeld zaken als verkeershinder of problemen met buren. 
Rachel geeft ook ander mogelijkheden aan zoals de “Buurt app”(buurtpreventie). De wijkagent zit regelmatig met de gemeente, woningbouwverenigingen en andere instanties om de tafel. Zo weten alle partijen wat er aan de hand is. Samen met de inwoners zorgen zij voor de veiligheid in de wijk of buurt. Rachel geeft aan dat ze zich ook gaat voorstellen aan het sociale Kernteam van de gemeente Sint Anthonis. Bij spoed verzoekt de wijkagente om altijd 112 te bellen, ook bij verdachte situaties. Noteer het tijdstip (bij verdachte situaties) evenals kentekennummers en signalementen.
De vraag rondom de werking van de flitspaal (flitspalen) in Ledeacker, kan Rachel niet beantwoorden. Dit is een kwestie die door gemeente, politie, provincie en ministerie aangepakt/ opgelost dient te worden.
Rachel gaat haar werkzaamheden als wijkagent die avond verder vervolgen. Het Bestuur dankt haar voor haar uitleg en toelichting.

7. Wonen in 't Leker

Jels schetst de plannen en uitvoering van de werkgroep “Wonen in ’t Leker”. Het bouwterrein waar het Hofje gepland stond, wordt nu door een projectontwikkelaar i.s.m. met de gemeente verder ingevuld en doorontwikkeld. 
In het plan voor nieuwe woningen worden kavels vrijgegeven (ook voor vrijstaande huizen). Men kan hierop inschrijven. De gemeente is verplicht om dit via inschrijven en loting te doen. Na loting kan iedereen (van buiten de gemeente) kavels kopen. Jels adviseert iedereen om via de website “Wonen in Ledeacker” op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

8. Speelveld en plukweide

Het goede nieuws is dat het speelveld/plukweide er gaat komen, zo geeft Pedro aan. Er moeten nog een aantal werkzaamheden verricht worden, zoals het verzetten van de grond om de toestellen te plaatsen evenals het “klaar maken” van het voetbalveldje. Pedro geeft aan dat de keuze van de speeltoestellen en de prijs ervan nog doorgesproken moeten worden met de gemeente. Men hoopt hier groen licht voor te krijgen. 
De plukweide wordt een bloemenweide met graszoden. Een gemengd geheel.
Speelveldje 2 , langs de school, wordt een bescheidener speelveldje.

9. Stand van zaken schoolgebouw

Twan Jans geeft aan dat het beheer en inrichting van de school gedaan wordt door een aparte Stichting. Deze bestaat uit en dagelijks bestuur en bestuursleden. Deze stichting opereert losstaand en apart van de Dorpsvereniging. Binnen de school is er nog 1 ruimte te huur. De stichting is volop bezig om hier ook een huurder voor te vinden.

10. Stand van zaken N602

Jeroen schetst de stand van zaken rondom de herinrichting van de N602. Hij geeft aan dat de vergadering/meeting rondom de herinrichting N602 en de daarbij horende plannen, drukbezocht was. 
Fase 1 en fase 2 moeten voor de bouwvakvakantie gerealiseerd zijn. (24-7-2018) Eveneens geeft hij aan dat er druk overlegd wordt met de gemeente om de aanleg van glasvezel gelijk te laten lopen met het openbreken van de weg en de nieuwe aanleg ervan. Zoals het er naar uit ziet gaan deze zaken nu tegelijkertijd aangelegd worden. De werkgroep N602 is gepassioneerd aan het werk, het heeft hen veel werk (en kruim) gekost om dit gerealiseerd te krijgen. Jeroen en werkgroep geven aan het laatste nieuws van de N602 vooral te blijven volgen via website: www.sintanthonis.nl/n602. Ook voor vagen en opmerkingen kan men hier terecht.
Verder kan men zijn/haar vragen kwijt bij Paul Bruijstens, 06-15329234. Aanwezigen zijn enthousiast en geven een applaus ter ondersteuning van de werkgroep.

11. Gemeente Energieneutraal

Ook Ledeacker is zich aan het verdiepen in de mogelijkheden voor inwoners, om in een energieneutraal dorp te wonen. Met de werkgroep zijn er initiatieven opgepakt om te bestuderen of en hoe er op een collectieve manier zonnepanelen aangeschaft kunnen worden. Hiervoor heeft de werkgroep een gesprek gehad met “ Buurtkracht”.
Paulette verwijst naar de site: buurkracht.nl/ledeacker. Eveneens wordt het verzoek gedaan om het nieuws hieromtrent te volgen via de nieuwsbrief van “’t Lekers nieuws”. Vragen kunnen gesteld worden via: lekerenergieneutraal@outlook.com

12. Glasvezel

Jels schetst de stand van zaken rondom de aanleg van glasvezel en het kiezen van een provider. Partij “e-fiber” wil het netwerk installeren. De keuze van provider staat eenieder vrij.

13. Fittestdag

Op vrijdag 26-10-2018 wordt in ’t Dorpshuus de zogenaamde fittestdag gehouden. Iedere inwoner van Ledeacker van 30 jaar en ouder, wordt hiervoor uitgenodigd. Deze middag en avond wordt georganiseerd door GGD Hart voor Brabant, in samenwerking met bestuur van de dorpsvereniging en partners uit de gemeente. Organisaties zoals Sociom en Steunpunt Mantelzorg, zullen aanwezig zijn. Daarnaast zullen ook huisarts, diëtiste , fysiotherapeute aanwezig zijn om de persoonlijke gezondheid te testen. Inwoners worden per post, vanuit de gemeente, hiervoor van harte uitgenodigd.

14. Stand van zaken kapel kerk

Henk Kempen schetst de ontwikkeling rondom het inrichten/bouwen van een kapel in de kerk. Vanuit het Kerkbestuur Sint Anthonis kwam het idee om in de gerfkamer een kapel in te richten. Het betreft de gerfkamer aan de rechterkant van de kerk. Er is toestemming gevraagd aan het bisdom. Inmiddels is men gestart met de verbouwing en inrichting van de kapel. Henk laat een aantal foto's van de werkzaamheden zien. Men hoopt in het najaar de kapel officieel te kunnen openen.

15. Kermis promotie

De werkgroep "Kermis in Ledeacker" heeft een mooi kermisprogramma opgesteld. Voor elk bezoeker is er volop gelegenheid om van deze festiviteit gebruik te maken. De kermisactiviteiten starten al op zaterdag 12 mei.

16. Veld 5/Park De Laan

Twan Kempen geeft aan dat er in overleg met DSV, Duvaria, Olympus, de gemeente en dorpsvereniging initiatieven zijn opgepakt om "Veld 5/Park "De Laan", te gaan herinrichten. Schetsen zijn gemaakt en men is gesprek met buurtgenoten. De gemeente staat hierachter. Het bestemmingsplan zal nog aangepast moeten worden. Rondom de financiering van dit plan moeten nog gesprekken met de gemeente plaatsvinden. De hoop bestaat dat de plannen binnen 1-2 jaar gerealiseerd kunnen worden.

17. Rondvraag

Twan Kempen:
De gemeente geeft aan financiële middelen beschikbaar te willen stellen in de kerkdorpen. Dit in het kader van het program "Vitale kernen". De bedoeling is om de dorpen leefbaarder en duurzamer te maken voor nu en in de toekomst. Twan verzoekt aanwezigen en inwoners na te denken over welke plannen en mogelijkheden er zijn voor het dorp zodat Ledeacker leefbaar blijft en aantrekkelijk wordt en blijft voor inwoners en /of nieuwe inwoners en toeristen/bedrijven. Ideeën en plannen mogen ingediend worden bij het bestuur van de dorpsvereniging.

Het pleintje op de Stippent: (door oa. I. Deenen en W. Linders):
Mogelijk liggen de plannen rondom herinrichting van het pleintje op de Stippent nog in de la? Bij de herinrichting van de N602 zijn de plannen niet meegenomen. De noodzaak wordt wel gevoeld en gezien door de buurt. Afspraak wordt gemaakt dat de buurt zelf de plannen maakt en vormgeeft. In overleg met dorpsvereniging kunnen deze meegenomen worden richting gemeente. Twan Jans onderhoudt hierover contact met de buurtgenoten.

Harrie Jozephs:
Er is veel overlast van bomengroei op het fietspaadje van de Hoenderstraat.
Het verzoek wordt gedaan om dit te melden bij de gemeente Sint Anthonis. Zie ook site: www. verbeterdebuurt.nl/meldingen

Berry Aarts:
Is het mogelijk om in de grote zaal ook zonwering /gordijnen te installeren/aan te brengen. Ten aanzien van het reguleren van de temperatuur onderneemt de dorpsvereniging nu actie i.s.m. met de installatiebedrijf Sommers. De vraag van Berry wordt meegenomen door de bestuursleden.

Rody Kusters:
Het gesloopte schuurtje en de gevolgen ervan zijn zichtbaar aanwezig. Rody vraag hoe hier mee om te gaan. Twan Jans geeft aan dat dit bekend is en dat dit op het lijstje "nog te doen/op te lossen" komt te staan. Het bestuur gaat dit verder met Rody regelen.

18. Sluiting

Twan Kempen sluit de jaarvergadering af en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en constructieve bijdrage. Verder nodigt hij iedereen uit om af te sluiten en na te praten onder het genot van een borrel.

Mei 2018, Ans van den Berg, notulist.

 

 

 

Agenda

 
zaterdag 18 /zondag 19 mei 2019
Kermis Ledeacker

Zaterdagmiddag 18 mei om 14.30 uur gaat de kermis open, met dit jaar weer een verrassende attractie! Alle aanwezige kinderen die tussen 14.30 uur en 15.00 uur op het kermisterrein zijn krijgen een gratis strippenkaart, waarmee ze zich kunnen vermaken op de kermis, dus zorg dat je er op tijd bent! De kinderen mogen uiteraard een vriendje of vriendinnetje meenemen! We schenken gratis koffie en thee. Dit jaar zal de barbediening gedaan worden door de buurtvereniging van de Mgr. Bekkerstraat. Rend de klok van 16.30 uur zal er een frituurwagen
aanwezig zijn tot ongeveer 18.30 uur.
Op zaterdagavond 18 mei is er live muziek met de Kofferbent. In het Dorpshuus gaan de deuren om 20.30 open en is er een avondvullend programma met een gevarieerd repertoire van Abba tot Zz Top. Entree: € 15,00 inclusief 8 consumpties. Vol=vol! Kaarten zijn te reserveren via kermisleker@gmail.com
. (Betaling van de gereserveerde kaarten contant aan de kassa.)
Op zondagmiddag 19 mei zal de Sillybus weer rondrijden om alle Lekerse kinderen op te halen en naar de kermis te brengen. Als je instapt ontvang je een gratis strippenkaartl Dit is de route met de opstapplaatsen: 13.30 uur Fietsenzaak Theo Aben - 13.45 uur Hoek Pastoor v.d. Vaartweg/Vrijstraat - 13.50 uur Kerkplein - 14.00 uur Speelveld Den Dries/ Den Akker - 14.10 -14.45 uur vervolg via de Hoenderstraat, De Quayweg en Toven (zorg dat je buiten klaar staat!). Om 16.00 uur is er een loterij, waar weer leuke prijzen te winnen zijn! Graag tot ziens op de kermis!

 
dinsdag 21 mei 2019
Informatiebijeenkomst toekomstvisie herindeling

Meepraten over de toekomst van de gemeentelijke herindeling? Dinsdag 21 mei kan het! Alle verzamelde inbreng uit elke bijeenkomst per dorpskern wordt vertaald naar een toekomstvisie voor de nieuwe, heringedeelde gemeente. Jouw inbreng is hierbij van grote waarde. Kom daarom naar de Lekerse bijeenkomst op 21 mei om 19:30 in het Dorpshuus en geef je mening of deel je ervaring.

Ledeacker herindeling gemeente

 
zaterdag 25 mei 2019
Inzameling oud ijzer en oud papier

Zaterdagochtend op de Stippent. 

 
woensdag 12 juni 2019
Busreis KBO
 
woensdag 19 juni 2019
Fietstocht KBO

KBO fietstocht, vertrek 13.30 uur bij de kerk 

 
23 t/m 28 september 2019
Lekers gesloten tennistoernooi
 
zaterdag 28 september 2019
Lekers gesloten jeu de boulestoernooi
 

Organiseert u een activiteit in Ledeacker? Plaats 'm dan ook in deze agenda! Stuur een mailtje naar webmaster@dorpsvereniginghetleker.nl en uw evenement komt in deze kalender te staan.